GPCC Legislative Kickoff 2018 - Modern West Photobooth